Privacyverklaring

 

Als psycholoog hecht ik, Jacqueline Medendorp, handelend onder de bedrijfsnaam “Psychologische Hulp bij Levensproblemen”, KvK nummer 54391547, veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens en ik doe er alles aan om uw privacy te waarborgen.

In deze Privacyverklaring wil ik heldere en transparante informatie geven over hoe ik omga met persoonsgegevens. Ik houd mij in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat ik in ieder geval:

 • Uw persoonsgegevens verwerk in overeenstemming met het doel waarvoor deze zijn verstrekt. Deze doelen en type persoonsgegevens zijn beschreven in deze Privacyverklaring
 • De verwerking van uw persoonsgegevens beperk tot enkel die gegevens welke minimaal nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt
 • Vraag om uw uitdrukkelijke toestemming als ik deze nodig heb voor de verwerking van uw persoonsgegevens
 • Passende technische en organisatorische maatregelen heb genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is
 • Geen persoonsgegevens doorgeef aan andere partijen, tenzij dit nodig is voor uitvoering van de doeleinden waarvoor ze zijn verstrekt
 • Op de hoogte ben van uw rechten omtrent uw persoonsgegevens, u hierop wil wijzen en deze respecteren

Als u na het doornemen van deze Privacyverklaring vragen heeft of contact met mij wil opnemen, dan kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Bereik

Deze privacyverklaring heeft betrekking op de verwerking van persoonsgegevens van:

 1. Bezoekers van de website medendorp-psychologen.nl
 2. Potentiële cliënten en andere geïnteresseerden
 3. Cliënten
 4. Leveranciers en dienstverleners

1. Persoonsgegevens van bezoekers van de website medendorp-psychologen.nl

Gegevens die worden verwerkt

Sommige gegevens die voortkomen uit één of meerdere bezoeken van de website medendorp-psychologen.nl worden permanent bewaard, maar wel anoniem. De gegevens zullen dus nooit te herleiden zijn naar een persoon of organisatie.

Cookies

De website medendorp-psychologen.nl maakt gebruik van technische, functionele en analytische cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een pagina van de website op de computer, tablet of smartphone van u als bezoeker worden geplaatst. Deze cookies zijn nodig voor een goede technische werking van de website, voor uw gebruiksgemak en voor het verbeteren en optimaliseren van de website. U kunt als bezoeker uw browser zo instellen dat cookies niet worden geplaatst of gedeeltelijk worden toegestaan. In dit laatste geval kan worden ingesteld welke websites functionele cookies mogen plaatsen. Bij alle overige websites wordt het dan verboden. Deze mogelijkheid wordt door de meest gebruikte moderne browsers geboden. Cookies kunnen ook altijd via de browser van uw computer worden verwijderd.

2. Persoonsgegevens van potentiële cliënten en andere geïnteresseerden

Gegevens die worden verwerkt

Als u als potentiële cliënt of geïnteresseerde contact met mij opneemt, kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Uw naam
 • Uw e-mailadres (indien u mij e-mailt)
 • Uw telefoonnummer (indien u telefonisch contact opneemt)
 • Persoonsgegevens, die u zelf actief verstrekt

Doel

Ik verwerk deze gegevens met als doel om contact met u te kunnen leggen, om de door u gevraagde informatie te verstrekken of om een afspraak te kunnen maken.

Wettelijke grondslag

Uw persoonsgegevens worden op basis van één van de volgende rechtsgronden verwerkt:

 • De door u verleende toestemming
 • De overeengekomen opdracht

Bewaartermijn

De persoonsgegevens van potentiële cliënten en andere geïnteresseerden worden niet langer bewaard dan nodig voor het doel waarvoor de gegevens verzameld zijn.

Als er met u als potentiële cliënt een intakegesprek plaatsvindt, worden uw persoonsgegevens verwerkt zoals die van cliënten.

3. Persoonsgegevens van cliënten

Gegevens die worden verwerkt

 • Persoonsgegevens die u tijdens de intake, tijdens de sessies of tijdens een psychologisch onderzoek zelf verstrekt, zoals uw naam, adres, telefoonnummer, e-mail, geboortedatum en gegevens over uw gezondheid
 • Verwerking van uw burgerservice-nummer (BSN) vindt alleen plaats als u de zorg bij uw zorgverzekeraar wilt declareren
 • Persoonsgegevens die op uw verzoek door een andere hulpverlener of verwijzer aan mij worden verstrekt

Doel

Deze gegevens worden verwerkt met als doel:

 • Om een behandeling, coaching of psychologisch onderzoek uit te kunnen voeren
 • Om contact met u te kunnen onderhouden, en
 • Om een (financiële) administratie bij te houden

Wettelijke grondslag

Uw persoonsgegevens worden verwerkt op basis van één van de volgende rechtsgronden:

 • U heeft voor de verwerking uw toestemming verleend
 • Op uw verzoek wordt een overeenkomst of opdracht uitgevoerd
 • Ik moet een wettelijke verplichting nakomen
 • Gegevensverwerking is noodzakelijk in verband met een vitaal van belang van u als betrokkene
 • Gegevensverwerking is noodzakelijk met het oog op een belang van mij als verantwoordelijke of van een derde, tenzij dat belang strijdig is met het belang van degene van wie de gegevens worden verwerkt en dát belang voorgaat

Bewaartermijn

Ik bewaar persoonsgegevens van cliënten niet langer (in een vorm die het mogelijk maakt de betrokkene te identificeren) dan noodzakelijk is voor de realisatie van de doelen waarvoor zij zijn verzameld.

Ik hanteer in beginsel de volgende bewaartermijnen:

 • Medische gegevens, zorggegevens en psychologische rapporten met gegevens van medische aard: vijftien jaren, te rekenen vanaf het tijdstip waarop zij zijn vervaardigd, of zoveel langer als redelijkerwijs uit de zorg van een goed hulpverlener of verantwoordelijke voortvloeit
 • Psychologische rapporten met alleen gegevens van niet-medische aard: één jaar
 • Administratieve en financiële gegevens: zeven jaren

Als de bewaartermijn van de persoonsgegevens is verstreken of als u een verzoek doet tot vernietiging vóór het verstrijken van de bewaartermijn, worden de desbetreffende medische gegevens, zorggegevens of psychologische rapporten binnen een termijn van drie maanden vernietigd.

Vernietiging blijft achterwege wanneer redelijkerwijs is aan te nemen dat:

 • Het bewaren van groot belang is voor een ander dan u als betrokkene
 • Het bewaren op grond van een wettelijk voorschrift vereist is, of
 • Indien daarover tussen u als betrokkene en mij als verantwoordelijke overeenstemming bestaat

4. Persoonsgegevens van leveranciers en dienstverleners

Gegevens die worden verwerkt:

Van leveranciers en dienstverleners kunnen de volgende persoonsgegevens worden verwerkt:

 • Uw naam
 • Uw e-mailadres (indien u mij e-mailt)
 • Uw telefoonnummer (indien u telefonisch contact opneemt)
 • Persoonsgegevens, die u zelf actief verstrekt

Doel

Ik verwerk deze gegevens ten behoeve van de volgende doelstellingen:

 • Administratieve doeleinden
 • Communicatie over de opdracht
 • Het uitgeven van een opdracht

Wettelijke grondslag

Uw persoonsgegevens worden op basis van de volgende rechtsgrond verwerkt:

 • De overeengekomen opdracht

Bewaartermijn

De persoonsgegevens van leveranciers en dienstverleners worden bewaard gedurende de looptijd van de overeenkomst en daarna alleen in de financiële administratie voor maximaal zeven jaar.

Gegevensverstrekking aan derden

Verstrekking van persoonsgegevens aan een derde geschiedt in beginsel niet anders dan na uw schriftelijke toestemming, tenzij verstrekking van persoonsgegevens wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij mij opvraagt. In een dergelijk geval dien ik medewerking te verlenen en ben ik verplicht deze gegevens af te geven.

Ik kan dienstverleners (verwerkers) inschakelen die persoonsgegevens die u aan mij hebt verstrekt verwerken. Zo maak ik gebruik van dienstverleners voor:

 • Het verzorgen van een online testomgeving
 • Het verzorgen van de financiële administratie
 • Het beheren van websites

Ik geef nooit persoonsgegevens aan dienstverleners met wie ik geen verwerkersovereenkomst heb afgesloten. Met bovengenoemde verwerkers maak ik de nodige afspraken, zodat de privacy van uw persoonsgegevens gewaarborgd blijft.

Doorgifte aan derde partijen buiten de EU

Ik maak gebruik van de diensten van Evenio, gevestigd in Nieuw Zeeland. Evenio beheert voor mij verschillende websites, die worden gehost op servers van Nederlandse hostingproviders die voldoen aan de AVG. De privacy van uw persoonsgegevens is middels een verwerkersovereenkomst gewaarborgd.

Beveiliging

Ik heb passende technische en organisatorische maatregelen genomen om uw persoonsgegevens te beschermen tegen onrechtmatige verwerking.

 • Deze website wordt gehost op een server van een Nederlandse hostingprovider die voldoet aan de AVG
 • De verbinding met deze website is beschermd tegen afluisteren en manipulatie door middel van een SSL-verbinding
 • De gegevens die u vermeldt in uw e-mail of op het contactformulier worden middels een beveiligde SSL-verbinding verstuurd
 • Ik hanteer een gebruikersnaam en wachtwoordbeleid op al mijn systemen
 • Ik pseudonimiseer en zorg voor encryptie van persoonsgegevens als daar aanleiding toe is
 • Ik maak back-ups van de persoonsgegevens om deze te kunnen herstellen bij fysieke of technische incidenten
 • Ik test en evalueer regelmatig mijn maatregelen

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van uw persoonsgegevens.

U heeft het recht eerder gegeven toestemming om gegevens te verwerken in te trekken.

Ook kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel daarvan) door mij of door één van mijn verwerkers.

Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door mij de laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij.

Ik kan u vragen u te legitimeren voordat ik gehoor kan geven aan voornoemde verzoeken.

Wijziging privacyverklaring

Ik ben gerechtigd de inhoud van deze privacyverklaring te wijzigen zonder dat u daarvan op de hoogte wordt gesteld. Als u van wijzigingen op de hoogte wilt blijven, verdient het aanbeveling de privacyverklaring regelmatig te raadplegen.

Vragen en klachten

Bij vragen of klachten over de verwerking van uw persoonsgegevens kunt u contact met mij opnemen. Als dit niet tot tevredenheid leidt, dan heeft u het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens.

Contactgegevens

Drs. Jacqueline Medendorp

Psychologische Hulp bij Levensproblemen

Hofstraat 25

6533 XB NIJMEGEN

info@medendorp-psychologen.nl

 

Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 18 september 2018